Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webwinkel, opleidingen, bijscholingen en verdiepingscursus aangeboden door DAI Academy. Deze zijn allemaal te vinden op deze website.


Door een opleiding, bijscholing of verdiepingscursus via de webwinkel aan te komen aanvaardt u de voorwaarden en maakt u tevens kenbaar de leveringsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in het desbetreffende (online) lesmateriaal.
Deze bepalingen zijn eveneens geldig voor gebruik van het lesmateriaal van al onze opleiders en stagiaires.


Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op iedere overeenkomst tussen DAI Academy en Wederpartij, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van af is geweken.

Artikel 1 - Definities
  1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de cursist de lesmethodes, lesmateriaal en instructies verwerft, geleverd door DAI Academy;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Cursist: de natuurlijke persoon die inschrijft voor een opleiding, bijscholing of verdiepingscursus;
  4. Opleider: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) de cursus aan de cursist aanbiedt;
  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
  6. Cursus: iedere opleiding, bijscholing of verdiepingscursus die wordt aangeboden door DAI Academy.

Artikel 2 - Identiteit van eigenaar van DAI Academy

 Mandy van Laar

 Karel van ginkelstraat 9, 3832 LH Leusden, Nederland

Telefoonnummer: +31 621950581
E-mailadres: info@daiacademy.nl
KvK: 0621950581


Artikel 3 - Inschrijven via de webwinkel
De gegevens die u verstrekt tijdens het inschrijven zijn strikt persoonlijk. Het invullen van uw gegevens die nodig zijn voor het volgen van de cursus en de uiteindelijke betaling betekenen dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Verstrekking lesmateriaal
Bij iedere opleiding, bijscholing of verdiepingscursus ontvangt u bij de start van de cursus het lesmateriaal. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het lesmateriaal. Krachtens de Auteurswet van 1912 mag niets uit het lesmateriaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op een andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Het lesmateriaal mag alleen gebruikt worden voor uw eigen cursus en studie. Na het volgen en afronden van de cursus blijft artikel 4 van kracht.


Artikel 5 - Herroepingsrecht
De cursist kan de overeenkomst met betrekking tot het volgen van de cursus na een bedenktijd van maximaal 7 dagen voor de aanvang van de cursus zonder opgave van redenen ontbinden. De opleider mag de cursist vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Na de 7 kalenderdagen voor de aanvang van de cursus is annuleren en daarmee het ongedaan maken van de overeenkomst tot volgen van de cursus niet mogelijk.


Artikel 6 - Betaling

De cursus kan alleen worden betaald via ons systeem door gebruik te maken van iDeal, tenzij in uitzonderlijke gevallen er specifieke afspraken zijn gemaakt over een andere betalingswijze of betalingstermijn.Artikel 7 - Gebruik van het lesmateriaal
DAI Academy heeft en behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten op al het lesmateriaal dat door hen of diens opleiders beschikbaar wordt gesteld. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor uw cursus is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan ervan aan derden.

Alle rechten, inclusief auteursrecht, op de door DAI Academy verschafte en samengestelde lesmaterialen blijven van DAI Academy of diens opleiders. Het is de cursist niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de Auteurswet van 1912.
DAI  Academy en diens opleiders hebben met zorg het lesmateriaal samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. DAI academy en diens opleiders zijn op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan DAI academy of diens opleiders verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, welke voortvloeit uit de door DAI Academy verstrekte informatie.


Artikel 8 - Werking van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden treden in werking op het moment dat de cursist zich inschrijft voor een cursus via de webwinkel.Artikel 9 - Overmacht

DAI Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop DAI Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DAI Academy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. DAI Academy zal er alles aan doen om, indien deze onvoorziene omstandigheden zich voordoen, een vergelijkbare vervanger te vinden dan wel, naar rato in redelijkheid en billijkheid het bedrag te retourneren naar de cursist.Artikel 10 - Voortijdige beëindiging/opzegging

Iedere cursus kan worden opgezegd, maar geeft in geen geval, dan binnen de herroepingsperiode, recht op enige vorm van terugbetaling.Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De cursist is te allen tijde zelf aansprakelijk voor haar/zijn eigen gedrag en draagt zelf de verantwoording voor haar/zijn eigen veiligheid en die van haar/zijn hond.Artikel 12 - Overige bepalingen

Indien de algemene voorwaarden niet voorzien in situaties, zal naar alle billijkheid gehandeld worden, zowel door de cursist als door DAI Academy of diens opleiders.