Algemene voorwaarden

Artikel 1: De partijen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden worden toegepast op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen
  • Enerzijds het dienstverlenende bedrijf “DAI Academy”, vertegenwoordigd door Mandy van Laar, Windbaan 58, 3893CJ Zeewolde, Nederland, hierna genoemd “DAI Academy”
  • Anderzijds de deelnemer, hierna genoemd “Deelnemer”
Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing om alle overeenkomsten tussen DAI Academy en de Deelnemer. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
2.2 Eventuele (tijdelijke) afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door DAI Academy en de Deelnemer schriftelijk zijn aanvaard en uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
2.3 DAI Academy heeft het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen. De wijziging geldt onmiddellijk en vernietigt alle andere voorafgaande overeenkomsten.
2.4 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.
2.5 Op verzoek van de Deelnemer moet DAI Academy een exemplaar van de Algemene Voorwaarden overhandigen aan de Deelnemer.
2.6 DAI Academy verbindt zich er toe om iedere Deelnemer (en hond) met respect te behandelen, ongeacht gender, geaardheid, etnische afkomst,…
2.7 Gegevens van de Deelnemer, zoals gevraagd in de aanmeldingsprocedure, worden enkel gebruikt voor intern gebruik, en enkel zolang de deelnemer deelneemt aan een traject bij DAI Academy. Zodra deelnemer niet meer deelneemt aan het aanbod van DAI Academy worden zijn/haar gegevens verwijderd.

Artikel 3: Aangaan van de overeenkomst
3.1 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van DAI Academy middel schriftelijke afspraken. Op het moment dat men zich aanmeldt voor het aanbod van DAI Academy gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.
3.2 Na aanmelding via e-mail wordt een factuur verzonden en is men verplicht de factuur/facturen tijdig te voldoen en zoals afgesproken in de facturatie.
3.3. Na het kopen van een product via de webshop dient de betaling ook tijdig te worden voldaan, zoals afgesproken in de algemene bepalingen.
3.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt DAI Academy zich het recht om die persoon niet deel te laten nemen aan het aanbod en eventuele maatregelen te nemen totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
3.5 Indien na een betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet voldaan is, zijn wij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor de rekening van de Deelnemer.

Artikel 4: In aanmerking komen voor het volgen van opleidingen, DAI hondentrainingen en/of cursussen.
4.1 DAI Academy bepaalt wanneer en of iemand in aanmerking komt voor het aanbod van DAI Academy.
4.2 DAI Academy hanteert een gedragscode m.b.t. de omgang tussen eigenaar en zijn hond, maar ook anderen en de hond. Indien men zich niet aan deze gedragscode houdt, kan de betreffende persoon het recht tot verdere deelname onthouden worden.

Artikel 5: Annulering
5.1 DAI Academy start een opleiding en/of activiteit bij minimale deelname van 3 deelnemers, tenzij anders vermeld bij dat evenement. Indien er geen groep van 4 deelnemers of meer gevormd kan worden, behoudt DAI Academy het recht de activiteit te annuleren of door te schuiven naar een andere datum.
5.2 Indien de deelnemer besluite om niet deel te nemen aan een opleiding, DAI hondentraining of cursus nadat deze zich heeft aangemeld, dan kan hij dit doen via een schriftelijk schrijven of e-mail.
  • 5.2.a Voor opleidingen dient men zich minimaal een maand voor de start via de mail af te melden.
  • 5.2.b Voor DAI hondentrainingen en cursussen bedraagt deze termijn minimaal een week voor de start.
  • 5.2.c Afgelasting bij ziekte kan men doorgeven via de mail, whats app of telefoon.
5.3 Indien de deelnemer besluit om alsnog niet deel te nemen aan het aanbod van DAI Academy na aanmelding en zich niet tijdig afmeldt, behoudt DAI Academy het recht om:
  • 80% van de opleidingskosten in rekening te brengen indien er tot 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt afgemeld in verband met geleden verlies en gederfde winst.
  • 80% van de kosten voor de DAI hondentraining, cursus of PADA indien er tot 2 dagen voor aanvang hiervan wordt afgemeld in verband met geleden verlies en gederfde winst.
5.4 Indien DAI Academy en deelnemer(s) onderling besluiten deelname aan een bepaald aanbod te laten vervallen, dan wordt er gezocht naar een redelijk alternatief.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van DAI Academy
6.1 DAI Academy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
6.2 Alle aansprakelijkheid wordt geregeld via de aansprakelijkheidsverzekering van DAI Academy.
6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van DAI Academy op internet of andere publicaties binden DAI Academy niet.
6.4 DAI Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de deelnemer gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de deelnemer.
7.1 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke door de deelnemer aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van DAI Academy, haar medewerkers en/of de locatie.
7.2 DAI Academy adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten.
7.3 De deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de opleiding, workshop of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door DAI Academy van (voortzetting) van de opleiding, workshop of activiteit worden uitgesloten.

Artikel 8: Copyright
8.1 Alle door DAI Academy verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van DAI Academy. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAI Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
8.2 Na de aanmelding worden afspraken gemaakt over foto- en/of filmmateriaal ten behoeve van social media en/of reclamedoeleinden.

Artikel 9: Geschillen
9.1 Geschillen worden bij voorkeur onderling besproken en opgelost.

Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met DAI Academy. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.